Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyarország Miniszterelnöke

KI A(z) Magyarország Miniszterelnöke intézményei

?

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. március 26.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

A Magyar Köztársaság Parlamentje

Kapcsolat a hivatallal

Magyarország Miniszterelnöke

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Alaptörvénybeli szabályozás
A miniszterelnök feladatköre
A miniszterelnök megbízatásának keletkezése
A miniszterelnök megbízatásának megszűnése
Konstruktív bizalmatlansági indítvány és bizalmi szavazás
Összeférhetetlenségi szabályok
Az ügyvezető miniszterelnök

Miniszterelnök: Orbán Viktor

A miniszterelnök Magyarország kormányfője, aki a Kormány és az egész végrehajtó hatalmi ág feje.

Alaptörvénybeli szabályozás

A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek. A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg. A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

A köztársasági elnök a javaslatát,

 1. ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnt meg, az új Országgyűlés alakuló ülésén teszi meg;
 2. ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával, halálával, összeférhetetlenség kimondásával, a megválasztásához szükséges feltételek hiánya miatt vagy azért szűnt meg, mert az Országgyűlés a bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezte ki, a miniszterelnök megbízatása megszűnésétől számított tizenöt napon belül teszi meg.

Ha a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választotta meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg. §

A miniszterelnök feladatköre

A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját. A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között önállóan irányítja az államigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágazatait és az alárendelt szerveket, valamint ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat.

A miniszterelnök, mint a Kormány tagja

 1. törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, feladatkörében eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetértésével rendeletet alkot, amely törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes,
 2. tevékenységéért felelős az Országgyűlésnek,
 3. részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés és bizottságai ülésein, az ülésen való megjelenésre az Országgyűlés és az országgyűlési bizottság kötelezheti a Kormány tagját. §

A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány irányítása alatt álló, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek vezetői számára feladatokat határozhat meg, továbbá tőlük tájékoztatást kérhet. A feladatmeghatározásról, illetve a tájékoztatáskérésről a szerv vezetője az irányító vagy felügyelő minisztert tájékoztatja.

A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva más politikai felsővezető, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár számára feladatot határozhat meg, valamint e tisztségviselőket a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti. A politikai felsővezető, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár ezekről az őt e törvény szerint irányító személyt tájékoztatja. §

A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében az államigazgatás egyes ágazatai, illetve egyes központi államigazgatási szervek vagy azok vezetőinek az irányítására a miniszterelnököt is kijelölheti.

A miniszterelnök részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg. E kormányrendelet alapján a miniszterelnökhöz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően - a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja - ha a kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Miniszterelnöki Kormányiroda. §

A miniszterelnök politikai munkaszervezete a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete a Miniszterelnöki Kormányiroda. §

A miniszterelnök munkáját az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő Miniszterelnöki Programiroda segíti. A Miniszterelnöki Programirodát államtitkár vezeti, akinek a tevékenységét a miniszterelnök közvetlenül irányítja. §

A Kormányt a miniszterelnök képviseli. A Kormány vagy a miniszterelnök egyedi ügyekben a Kormány képviseletére más személyt kijelölhet.

A miniszterelnök képviseli Magyarországot az Európai Tanácsban, továbbá a miniszterelnök az Alaptörvény vagy jogszabály eltérő döntése hiányában intézkedik Magyarország képviseletéről valamennyi - az állam legfelsőbb szintű részvételét igénylő - Európai Unióval összefüggő ügyben. §

A miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását.

A miniszterelnök az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva különösen

 1. közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tevékenységét,
 2. meghatározza és koordinálja a miniszterek tevékenységét, amelynek keretében iránymutatást adhat a miniszterek részére a tevékenységük végzésével összefüggésben,
 3. biztosítja a kormányzati döntések érvényesülését.

A miniszterelnök a rendeletében kijelölt miniszterelnök-helyettes tekintetében meghatározza a helyettesítése rendjét. §

A miniszterelnök határozza meg a Kormány testületi működésének az irányait, összehívja és vezeti a Kormányt.

A miniszterelnök az (1) bekezdésben meghatározottak végrehajtása érdekében különösen

 1. az Alaptörvény keretei között meghatározza a kormányzati szervezetalakítás általános irányait, ideértve az egyes minisztériumok szervezeti és működési szabályzatai előkészítésének általános elveit is,
 2. kizárólagosan jogosult a Kormány részére előterjesztést benyújtani a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét szabályozó kormányrendelet elfogadására és módosítására,
 3. bármely állami vezető számára feladatot határozhat meg,
 4. bármely állami vezetőt a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet,
 5. meghatározza a Kormány ülésének napirendjét, ennek keretében a minisztereket és a kormánybiztosokat előterjesztés vagy jelentés elkészítésére utasíthatja,
 6. kizárólagosan jogosult a Kormány részére előterjesztést benyújtani a Kormány ügyrendjének elfogadására és módosítására,
 7. kizárólagosan jogosult a Kormány részére előterjesztést benyújtani a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló szerinti kormánybizottság megalakítására,
 8. kizárólagosan jogosult a Kormány részére előterjesztést benyújtani a Kormány törvényalkotási programjára és jogalkotási munkatervére vonatkozóan,
 9. átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot tesz, illetve előterjesztést nyújt be a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve összkormányzati feladat indítását,
 10. képviselője útján részt vesz a Kormány más tagja által szervezett miniszteri értekezleten,
 11. aláírja a Kormánynak, a Gazdasági Kabinetnek, a Nemzetbiztonsági Kabinetnek, a Nemzetpolitikai Kabinetnek, a Stratégiai és Családügyi Kabinetnek (a továbbiakban együtt: Kabinet) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által írásba foglalt és részére felterjesztett döntéseit,
 12. aláírja a Kormány feladat- és hatáskörét érintő egyéb, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által írásba foglalt és részére felterjesztett döntéseket, ideértve azon döntéseket is, amelyek előkészítése nem tartozik a Kormány valamely más tagjának feladat- és hatáskörébe,
 13. aláírja az állami vezetők állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által előkészített és részére felterjesztett okiratokat.

A miniszterelnök meghatározza a kormányzás általános irányait, ennek érdekében szervezi a Kormány mint testület munkáját, megállapítja a miniszterek között kialakított belső munkamegosztást. §

A miniszterelnök irányítja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt. §

A miniszterelnök megbízatásának keletkezése

Miniszterelnöknek javasolható, illetve miniszterelnökké megválasztható minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. §

A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. §

A miniszterelnök megbízatásának megszűnése

A miniszterelnök megbízatása megszűnik

 1. az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával;
 2. ha az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új miniszterelnököt választ;
 3. ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki;
 4. lemondásával;
 5. halálával;
 6. összeférhetetlenség kimondásával;
 7. ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. §

A miniszterelnök megbízatásának megszűnése egybeesik a Kormány megbízatásának megszűnésével. §

A miniszterelnök a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le megbízatásáról. A miniszterelnök megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. A köztársasági elnök a miniszterelnök lemondásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést. Ha a miniszterelnök megbízatása halála miatt szűnik meg, ennek tényét az Országgyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek. §

Konstruktív bizalmatlansági indítvány és bizalmi szavazás

Az országgyűlési képviselők egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre javasolt személy megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be. Ha az Országgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel bizalmatlanságát fejezi ki a miniszterelnökkel szemben, egyben miniszterelnöknek megválasztja a bizalmatlansági indítványban miniszterelnöki tisztségre javasolt személyt. Az Országgyűlés döntéséhez az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges.

A miniszterelnök maga is bizalmi szavazást indítványozhat. Az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, ha a miniszterelnök javaslatára tartott bizalmi szavazáson az országgyűlési képviselők több mint a fele nem támogatja a miniszterelnököt.

A miniszterelnök továbbá azt is indítványozhatja, hogy a Kormány által benyújtott előterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi szavazás legyen. Az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, ha a Kormány által benyújtott előterjesztést nem támogatja. §

A bizalmi szavazásra irányuló indítványt és a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlansági indítványt az Országgyűlés elnökéhez kell benyújtani. A miniszterelnök az indítvány benyújtásának időpontjától az arról szóló döntés meghozataláig nem mondhat le. §

Összeférhetetlenségi szabályok

A miniszterelnök - mint politikai felsővezető - további munkavégzésre irányuló jogviszonyt (ideértve a felügyelőbizottsági tagságot, gazdasági társaság, illetve szövetkezet vezető tisztségét, alapítvány kezelő szervezetének tagságát, valamint az érdek-képviseleti szervezetben való tisztség viselését) nem létesíthet, valamint az álláshelyén történő feladatainak ellátásából ered nyilvános szerepléséért díjazásban nem részesülhet. E rendelkezés nem akadálya annak, hogy

 1. országgyűlési képviselő legyen,
 2. elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelős testület tagja, elkülönített állami pénzalappal összefüggésben elvi, irányító és koordináló döntések meghozataláért felelős testület tagja vagy az elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelős miniszter vagy testület részére döntés-előkészítő, véleményező tevékenységet végző testület tagja legyen, illetve
 3. tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá és szellemi tevékenységet végezzen,
 4. nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen,
 5. sportszövetség vagy sportegyesület tisztségviselője legyen,
 6. hivatásos szolgálati jogviszonya a politikai felsővezetői kinevezés időtartamára a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerint szüneteljen.

Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a miniszterelnök az összeférhetetlenségi okot megszünteti, az összeférhetetlenség nem mondható ki. §

Az Országgyűlés a miniszterelnök

 1. összeférhetetlensége kimondásáról - ha az összeférhetetlenségét a megválasztásától számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel -, továbbá
 2. megválasztásához szükséges feltételek hiányáról

bármely országgyűlési képviselő írásbeli indítványára - az összeférhetetlenségi bizottság véleményének kikérése után - az indítvány az Országgyűlés elnöke általi kézhezvételétől számított harminc napon belül határoz. §

Az ügyvezető miniszterelnök

Ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával vagy az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja hatáskörét, miniszter felmentésére vagy új miniszter kinevezésére azonban javaslatot nem tehet, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat. §

Az ügyvezető miniszterelnök e megbízatása megszűnik

 1. halálával,
 2. ha a miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételek az ügyvezető miniszterelnök esetében már nem állnak fenn,
 3. összeférhetetlensége kimondásával. §
Ugrás vissza...