Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

KI A(z) Országos Egészségbiztosítási Pénztár (egészségbiztosítási szerv) intézményei

?

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2018. október 9.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Kapcsolat a hivatallal

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jogállása és szervezete
A NEAK feladatai

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jogállása és szervezete

Az 1984-től működő Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 1993-ban kettévált az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra (ONYF).

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jétől Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK).

A NEAK az egészségbiztosításért felelős emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. §

A NEAK az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésére kijelölt szerv.

A NEAK költségvetését az E. Alapban kell meghatározni.

A NEAK-ot főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

A főigazgatót a NEAK szervezeti és működési szabályzatában meghatározott főigazgató-helyettesek helyettesítik azzal, hogy a NEAK szervezeti és működési szabályzata egyidejűleg több főigazgató-helyettest is kijelölhet a helyettesítésre a hozzájuk tartozó szakterületek figyelembevételével. A főigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

A NEAK foglalkoztatottai felett a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik. §

A NEAK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. §

A NEAK feladatai

A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

 1. szerződést köt és szakmai szempontból ellenőrzi azok teljesülését
  • az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,
  • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,
  • a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére,
  • az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére,
  • az egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra,
 2. az E. Alap kezelésének keretében végzi a finanszírozással és ártámogatás elszámolással kapcsolatos feladatokat,
 3. vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,
 4. ellátja a speciális finanszírozású gyógyszerek és orvostechnikai eszközök (tételes elszámolás alá eső hatóanyagok, egyszer-használatos eszközök és implantátumok, valamint különkeretes támogatási technikájú gyógyszerek) természetben történő biztosításával kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatokat, ennek keretében közbeszerzési eljárást folytat le és szerződést köt, továbbá a nem természetben biztosított, tételes elszámolás alá eső hatóanyagokra, egyszer-használatos eszközökre és implantátumokra az elszámolásra jogosult intézmények részére pénzügyi keretet biztosít, illetve a még országosan nem elterjedt nagy értékű eljárásokra, beavatkozásokra országos keretszámot, szolgáltatónként keretösszeget állapít meg,
 5. vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, így különösen
  • Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartását, ideértve a TAJ igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos adatokat is,
  • a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartását, ideértve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos adatokat is,
  • közreműködik az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányításában a kormányhivatalok vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek fölötti törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésben a közhiteles jogviszony-nyilvántartás biztosítása érdekében,
 6. TAJ-t képez,
 7. irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok továbbításáról, továbbá ellátja az egészségügyi ágazati központi informatikai tevékenységet,
 8. lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
 9. lefolytatja a jogszabályokban előírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
 10. részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
 11. feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, összekötő szervként és illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által előírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő feladatokat,
 12. véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz e jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,
 13. vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista nyilvántartással kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokat,
 14. működteti és vezeti
  • az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintettekre vonatkozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/B. §-a szerinti központi implantátumregisztert,
  • az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert,
 15. meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja a területi egészségügyi ellátás megszervezését,
 16. részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban,
 17. ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat,
 18. szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben,
 19. jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és továbbít,
 20. ellátja mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal. §
Ugrás vissza...