Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Államkincstár Központi szerve mint nyugdíjbiztosítási szerv

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. július 16.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Kapcsolat a hivatallal

Magyar Államkincstár Központi szerve mint nyugdíjbiztosítási szerv

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogállása és szervezete
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
A Központ jogállása
A Központ feladat- és hatásköre

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogállása és szervezete

Az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 1993. évi átalakítását követően jött létre az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).

Az ONYF az emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv volt, mely 2017. október 31-ével a Magyar Államkincstárba történő beolvadással megszűnt. §

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek

A Kormány nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
 2. a fővárosi és megyei kormányhivatalt a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével (a továbbiakban: kormányhivatal),
 3. a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság),
 4. a Kincstár központi szervét (Magyar Államkincstár Központ, a továbbiakban: Központ)

jelöli ki. §

A Központ jogállása

A Kincstár központi szerve a Központ, amely a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

A Kincstár központi szervét az elnök közvetlenül vezeti.

A Kincstár központi szervénél több szervezeti egység irányítására igazgatói munkakör létesíthető. Az igazgató tevékenységét igazgatóhelyettes segítheti. §

A Kormány központi nyugdíjbiztosítási szervként a Központot jelöli ki. §

A Központ feladat- és hatásköre

A Központ nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként jár el

 1. a kivételes nyugellátás megállapításával kapcsolatos ügyekben, ideértve a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását is,
 2. a kivételes nyugellátás-emeléssel és az egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyekben
  • hozzátartozói nyugellátás esetén,
  • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. § (20) bekezdés szerinti esetben, vagy
  • ha a kérelmet hozzá vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtották be,
 3. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. § szerinti nyugdíjnövelés megállapítására irányuló, hivatalból induló eljárásokban,
 4. a tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy a Központ írta elő. §

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésére figyelemmel a Kincstárnak

 1. a nyugellátásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával és a bányászati keresetkiegészítéssel kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős emberi erőforrások minisztere §;
 2. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel, valamint a TAJ szám képzésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben az egészségbiztosításért felelős emberi erőforrások minisztere §;
 3. a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a családpolitikáért felelős emberi erőforrások minisztere §;
 4. a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, valamint - az állami támogatással kapcsolatos ügyek kivételével - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a szociál- és nyugdíjpolitikáért, illetve a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős emberi erőforrások minisztere §;
 5. a nagycsaládosok által igénybe vehető gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben az energiapolitikáért felelős innovációért és technológiáért felelős miniszter §

gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket.

A Kincstár az előbbiek szerint meghatározott ellátásokkal és feladatokkal kapcsolatos ügyekben közreműködik a kormányrendeletben szakmai irányító miniszterként kijelölt miniszternek (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátásában, továbbá a szakmai irányító miniszter - a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal összefüggő, az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköreivel kapcsolatos - intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében.

A Kincstár központi szerve az előbbiek szerinti ellátásokkal kapcsolatban

 1. gondoskodik a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásáról;
 2. közreműködik az Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásában;
 3. gondoskodik azok megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyűjtéséről, feldolgozásáról és kezeléséről, valamint a beérkezett adatok ellenőrzéséről, végzi a társadalombiztosítási jogszerzési nyilvántartással és a folyósításra kerülő ellátások nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
 4. biztosítja a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, valamint az általa folyósított egyéb ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos működési költségek megtérítésével összefüggő feladatok ellátását;
 5. működteti és fejleszti a nyugdíjbiztosításnak, a családtámogatásoknak, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, a baleseti táppénznek és az utazási költségtérítésnek a felügyeleti, költségvetési, szakmai ellenőrzési, belső ellenőrzési és központi nyilvántartási rendszerét;
 6. működteti és fejleszti a szakmai feladatok ellátásához szükséges, illetve jogszabály által a feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb informatikai rendszereket, vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat, meghatározza a szakmai informatikai rendszerek követelményeit, gondoskodik a hivatalos statisztikai adatok gyűjtéséről és közzétételéről;
 7. felügyeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyeinek tevékenységét, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatai keretében ellátott foglalkoztatók és a kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását;
 8. közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok az előbbiek szerinti feladatkörökkel kapcsolatos jogalkalmazói feladatellátásának támogatására szolgáló módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában, meghatározza és rendszeresíti az alkalmazandó nyomtatványokat, iratmintákat, valamint gondoskodik a tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről;
 9. közreműködik a nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az európai uniós tagságból és a szociális biztonsági, szociálpolitikai tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az európai uniós szakbizottságok és nemzetközi szervezetek szakmai munkájában;
 10. részt vesz az ellátásokat érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a stratégiai és fejlesztési koncepciók kidolgozásában;
 11. gondoskodik a vezetők és ügyintézők - ideértve a kifizetőhelyek ügyintézőit is - képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, szakmai értekezleteket szervez a feladatkörébe tartozó ellátások megállapítási vagy folyósítási feladatait ellátó szervek számára. §

A Kincstár központi szerve - a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokkal összefüggésben - egészségbiztosítási feladatkörében eljárva

 1. TAJ számot képez,
 2. vezeti a TAJ számmal rendelkező személyek azonosító adatainak, a nemzeti adatvagyonba tartozó közhiteles nyilvántartását.

A Kincstár központi szerve működteti és fejleszti a TAJ szám képzéshez és nyilvántartáshoz szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok statisztikai célra történő továbbításáról. §

Ugrás vissza...