Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Külgazdasági és Külügyminisztérium

KI A(z) Külgazdasági és Külügyminisztérium intézményei

?

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. április 30.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Külügyminisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Külgazdasági és Külügyminisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Miniszter: Szijjártó Péter

Közigazgatási államtitkár: Dr. Balogh Csaba Sándor

Parlamenti államtitkár: Magyar Levente

Biztonságpolitikáért felelős államtitkár: Dr. Sztáray Péter András

Tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár: Menczer Tamás

Polgári hírszerzésért felelős államtitkár: Vargha Tamás

Helyettes államtitkárok:

 1. A közigazgatási államtitkár helyettes államtitkárai:
  • Bacskai József (gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • dr. Berzétei Ákos (jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 2. A biztonságpolitikáért felelős államtitkár helyettes államtitkárai:
  • Dr. Dancs Ferenc (migrációs kihívások kezeléséért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Balogh István (biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár)
 3. A parlamenti államtitkár helyettes államtitkárai:
  • Váradi László (déli kapcsolatok fejlesztésért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Baranyi András (keleti kapcsolatok fejlesztésért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Ponevács-Pana Petra (beruházások ösztönzéséért felelős helyettes államtitkár)
  • Kiss-Parciu Péter (határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár)
  • Joó István (az export növeléséért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Kumin Ferenc (európai és amerikai kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár)
 4. A tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkár helyettes államtitkára:
  • Schőberl Márton (kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár)

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. külgazdasági ügyekért,
 2. külpolitikáért
 3. polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
 4. űrkutatásért

felelős tagja. §

A Kormány az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervként a minisztert jelöli ki. §

A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében

 1. kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját, ennek keretében a külgazdasági és azokat érintő nemzetközi folyamatokat értékelő és elemző tevékenységet végez,
 2. közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében, az ehhez kapcsolódó kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvező Magyarország-kép kialakításában, ennek keretében előmozdítja a külgazdasági működés és a civil kapcsolatok erősítését, támogatja a külgazdasági célok megvalósulását, valamint a nemzetközi együttműködést elősegítő fórumok működését,
 3. előkészíti és koordinálja a nagyvállalatokkal megkötött stratégiai együttműködési megállapodások végrehajtását,
 4. irányítja a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatások rendszerét,
 5. ellátja az ikerintézményi programmal összefüggő feladatokat,
 6. felel a multilaterális kereskedelempolitikáért, ennek keretében
  • a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja az Európai Unió közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kormányzati álláspontokat,
  • gondoskodik a nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségek és a hazai jogi szabályozás összhangjának megőrzéséről,
 7. koordinálja az Európai Duna Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatokat, ű
 8. felel a külgazdasági diplomata hálózat irányításáért,
 9. felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért,
 10. ellátja a beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat,
 11. közreműködik a digitális exportfejlesztés összehangolásában és támogatásában,
 12. közreműködik az ipari és innovációs területek fejlesztésének elősegítésében az állami szerepvállalás minél szélesebb körű előmozdítása érdekében,
 13. kialakítja a nemzetközi energetikai tárgyalásokon képviselendő álláspontot és képviseli azt a két- és többoldalú tárgyalásokon,
 14. ellátja a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat,
 15. ellátja a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési programok végrehajtásával összefüggő feladatokat. §

A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

 1. az egységes külképviseleti rendszerre,
 2. a köztisztviselők tartós külszolgálatára,
 3. a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásra, valamint az ezen kiváltságok és mentességek által érintett eljárásokra,
 4. a konzuli védelemre, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjére,
 5. a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,
 6. a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében

 1. felel a kül-, biztonság- és védelempolitikáért, e tekintetben
  • javaslatot készít a Kormány kül-, biztonság és védelempolitikai tevékenységére és irányítja az ebből eredő kormányzati feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi annak végrehajtását,
  • kidolgozza az európai uniós külkapcsolatok, különösen a közös kül- és biztonságpolitika - ennek keretében a szomszédságpolitika - általános kérdéseivel kapcsolatos magyar álláspontot, és közreműködik az európai uniós külpolitika és szomszédságpolitika megvalósításában,
  • ellátja az európai uniós bővítési folyamattal összefüggő feladatok kormányzati szintű koordinációját,
  • előkészíti és képviseli az Európai Unió bővítésével kapcsolatban az uniós intézményekben képviselendő magyar álláspontot, ennek keretében részt vesz az Európai Unió illetékes munkacsoportjainak munkájában,
  • képviseli a Kormányt az Európai Unió Külügyek Tanácsa ülésein,
  • tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetről, valamint Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról,
  • előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését,
 2. felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, e tekintetben
  • a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja az egységes külképviseleti rendszert, valamint a szakdiplomata hálózatot,
  • a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kidolgozza a nemzetközi politikai, biztonságpolitikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi szervezetekben, illetve intézményekben való részvétel alapelveit, ellenőrzi azok megvalósulását, és kezdeményezi a két- és többoldalú együttműködést,
  • működteti a diplomáciai futárszolgálatot,
 3. felel Magyarországnak a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, e tekintetben
  • kidolgozza a kétoldalú együttműködés reláció-specifikus formáit,
  • javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon képviselendő álláspontra,
  • javaslatot tesz az államok elismerésére, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére, felfüggesztésére és helyreállítására, illetve megszüntetésére,
  • javaslatot tesz a diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet létesítésére, illetve megszüntetésére, gondoskodik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítéséről, illetve megszüntetéséről,
  • - az Állandó Képviselet kivételével - javaslatot tesz a magyar külképviseletek vezetőinek kinevezésére és felmentésére, kinevezi és felmenti a főkonzulokat, kinevezi a tiszteletbeli konzuli képviselet vezetőjét és dönt a kinevezés visszavonásáról, kinevezi és felmenti a diplomáciai és konzuli személyzetet,
  • együttműködik a diplomáciai és konzuli képviseletekkel, továbbá más államoknak és nemzetközi szervezeteknek Magyarországon hivatalosan tartózkodó képviselőivel, valamint
  • állást foglal és eljár a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának kérdésében,
 4. felel a konzuli szolgálat irányításáért, e tekintetben
  • dönt a konzuli kölcsön visszafizetése alóli mentesítés kérdésében,
  • javaslatot tesz a Kormánynak a magyar állampolgárok hazatérésének elősegítésére vagy evakuálására, ha magyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvetlenül fenyegető természeti katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések miatt szükséges,
  • felhatalmazást ad a konzuli tisztviselőknek egyes közjegyzői feladatok végzésére, gondoskodik e konzuli tisztviselők jegyzékének közzétételéről,
 5. felel a külföldre utazásról, valamint a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott egyes feladatok, továbbá az ehhez kapcsolódó egyes európai uniós feladatok ellátásáért, e tekintetben
  • ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában, valamint a magánútlevelek tekintetében a konzuli szolgálat, mint útlevélhatóság által hatáskörébe utalt feladatokat,
  • megállapítja a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyeknek Magyarország területére történő be- és kiutazására, tartózkodására, valamint munkavállalására vonatkozó szabályokat,
  • irányítja az általa vezetett minisztérium és a külképviseletek vízumkiadási tevékenységét, és gondoskodik a vízumdíjak beszedéséről,
  • kialakítja ez európai uniós vízumpolitikával kapcsolatos magyar álláspontot és képviseli azt az EU illetékes fórumain, valamint
  • közreműködik az Európai Unió vízumrendészeti és konzuli tárgyú jogalkotásában, ennek érdekében - feladatkörében - eljár az EU illetékes munkacsoportjaiban, illetve a Vízum Munkacsoportban ellátja a Kormány képviseletét,
 6. felel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárás koordinációjáért, e tekintetben
  • koordinálja a nemzetközi szerződéskötési eljárást, gondoskodik a kitárgyalt nemzetközi szerződések aláírásáról és ratifikációjáról, figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződések végrehajtását,
  • véleményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,
  • kiállítja a nemzetközi szerződés létrehozásában eljáró személy meghatalmazását tanúsító okiratot,
  • a Kormány nevében letéteményesi feladatot lát el,
  • megteszi a szerződéskötési eljárás során szükséges diplomáciai lépéseket,
  • megállapítja a nemzetközi szerződések hatálybalépésének, valamint megszűnésének időpontját, valamint
  • működteti Magyarország szerződéstárát,
 7. felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért,
 8. felel a nemzetközi jogon alapuló viszonosság megállapításáért, valamint egyes jogsegélyügyekért, e tekintetben állást foglal a nemzetközi viszonosság fennállásának kérdésében,
 9. az európai területi együttműködési csoportosulás tekintetében
  • előkészíti az erre vonatkozó jogszabályokat,
  • gondoskodik a közigazgatási szervek határon átnyúló együttműködéssel foglalkozó fórum, vegyes bizottság, munkacsoport üléseinek szakmai, titkársági feladatai ellátásáról,
  • ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,
 10. koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,
 11. felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében
  • kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, meghatározza a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján, valamint
  • koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet,
 12. a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja a kulturális és tudománydiplomáciai tevékenységet, e tekintetben
  • népszerűsíti a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúrát, oktatást és tudományt, ezáltal közreműködik a Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában külföldön,
  • előmozdítja a magyarság kulturális értékeinek, hagyományainak és kapcsolatainak ápolását a külképviseletek és a külföldi magyar intézetek útján,
  • közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,
  • elősegíti a magyar nyelv és a magyarság megismertetését a külföldi állampolgárok körében,
 13. felelős a külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak a minisztériumban és a külképviseleteken ellátandó munkakörök betöltéséhez és munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítő képzésével kapcsolatos feladatokért,
 14. felelős a külpolitikát érintő kutatási és elemző tevékenységért, ennek keretben biztosítja a külügyi és külgazdasági folyamatok és azok eredményeinek szélesebb nyilvánossággal való megismertetését,
 15. közreműködik a magyar külügyi képzési rendszernek, különösen a diplomata képzések rendszerének a megalapozásában. §

A miniszter a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányítására vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben, kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait. §

A miniszter irányítja a Nemzeti Befektetési Ügynökséget és az Információs Hivatalt. §

Ugrás vissza...