Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyarország bíróságai

KI A(z) Magyarország bíróságai intézményei

?

Létrehozva: 2010. január 19.
Módosítás: 2012. március 2.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A bíróságok szervezete
Törvényszék
Ítélőtábla
Kúria
A bíróságok feladatai
A bíróságok igazgatása
A bíróságok igazgatásának felügyelete
A bíróvá válás feltételei, a bírói függetlenség
A népképviselet elvének érvényesülése a bíróságokon

A bíróságok szervezete

Magyarországon 2012. január 1-jétől az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják:

 1. a Kúria,
 2. az ítélőtábla,
 3. a törvényszék,
 4. a járásbíróság és a kerületi bíróság (a továbbiakban együtt: járásbíróság), valamint
 5. a közigazgatási és munkaügyi bíróság. §

A járásbíróság első fokon jár el. A járásbíróságot elnök vezeti. §

A közigazgatási és munkaügyi bíróság első fokon jár el

 1. a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti,
 2. a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó, valamint
 3. a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságot elnök vezeti. §

Törvényszék

A törvényszék - a törvényben meghatározott ügyekben - első fokon jár el, és másodfokon elbírálja a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket. A törvényszéket az elnök vezeti.

A törvényszéken tanácsok, csoportok és büntető, polgári, gazdasági, valamint közigazgatási-munkaügyi kollégiumok működnek. A kollégiumok összevontan is működhetnek.

Törvény által meghatározott ügyekben első fokon - a külön törvényben meghatározott törvényszékeken és illetékességi területtel - katonai tanácsok járnak el. §

Ítélőtábla

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló törvényben meghatározott székhelyeken (Budapesten, Szegeden, Pécsett, Debrecenben és Győrben) és illetékességgel ítélőtábla működik. §

Az ítélőtábla elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a járásbíróság és a törvényszék határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, továbbá eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. Az ítélőtáblát az elnök vezeti.

Az ítélőtáblán tanácsok, büntető, valamint polgári kollégiumok működnek. §

Kúria

A legfőbb bírói szerv a Kúria. A Kúriát az elnök vezeti.

A Kúria

 1. elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,
 2. elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,
 3. a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,
 4. joggyakorlat-elemzést folytat a jogerős vagy véglegessé vált határozattal befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát,
 5. elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé,
 6. dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről,
 7. dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról, és
 8. eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben.

A Kúrián ítélkező, jogegységi, önkormányzati, valamint elvi közzétételi tanácsok, büntető, polgári, közigazgatási-munkaügyi kollégiumok, továbbá bírósági joggyakorlat-elemző csoportok működnek. §

A bíróságok feladatai

A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. Bíróság a rendes és a közigazgatási bíróság.

A rendes bíróságok döntenek büntetőügyben, magánjogi jogvitában és törvényben meghatározott egyéb ügyben. A rendes bírósági szervezet legfőbb szerve a Kúria, amely biztosítja a rendes bíróságok jogalkalmazásának egységét, a rendes bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.

A közigazgatási bíróságok döntenek közigazgatási jogvitákban és törvényben meghatározott egyéb ügyben. A közigazgatási bírósági szervezet legfőbb szerve a Közigazgatási Felsőbíróság, amely biztosítja a közigazgatási bíróságok jogalkalmazásának egységét, a közigazgatási bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. §

A bíróságok igazgatása

Az Országos Bírói Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a rednes bíróságok igazgatásának központi feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságokról szóló fejezete tekintetében a fejezet irányító hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett. §, § Az OBH elnökét az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára a határozatlan időre kinevezett és legalább 5 éves bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák közül 9 évre választja meg a képviselők kétharmadának szavazatával. §, §

A bíróságok igazgatásának felügyelete

A rendes bíróságok központi igazgatásának felügyeletét az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) látja el, melynek létszáma 15 fő. Tagjai: a Kúria elnöke, továbbá 14 bíró. Az OBT a felügyeleti feladatai mellett közreműködik a bíróságok igazgatásában. §

A bíróvá válás feltételei, a bírói függetlenség

Magyarországon a bírák függetlenek és csak a törvényeknek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységük vonatkozásában nem utasíthatók. §

A bíró szolgálati viszonya - pályázatot követően - kinevezéssel jön létre. A bírót a köztársasági elnök nevezi ki. §

Magyarországon bíróvá az a harmincadik életévét betöltött személy nevezhető ki, aki

 1. magyar állampolgár,
 2. nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 3. egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
 4. a jogi szakvizsgát letette,
 5. vállalja, hogy e törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz,
 6. legalább egy évig
  • bírósági titkárként, alügyészként, ügyvédként, közjegyzőként, jogtanácsosként dolgozott,
  • kormánytisztviselőként, illetve köztisztviselőként központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott,
  • korábban alkotmánybíróként, bíróként, katonai bíróként, ügyészként működött,
  • nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél ítélkezett, vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységet folytatott,
 7. a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a bírói hivatás gyakorlására alkalmas.

Nem nevezhető ki bíróvá az a személy,

 1. aki büntetett előéletű,
 2. aki egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
 3. aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig,
 4. akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,
 5. akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig,
 6. aki büntetőeljárás − ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást − hatálya alatt áll,
 7. akit bíróként, ügyészként, kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként, köztisztviselőként, közjegyzőként, ügyvédként, végrehajtóként, közalkalmazottként, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, alügyészként, ügyészségi fogalmazóként, ügyvédjelöltként, közjegyzőhelyettesként fegyelmi eljárásban a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel sújtottak, mindaddig, amíg a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
 8. akinek a részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy olyan más pénzbeli ellátást folyósítanak, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani,
 9. aki betöltötte az általános öregségi nyugdíjkorhatárnak megfelelő életkort. §, §

A népképviselet elvének érvényesülése a bíróságokon

A bíróságokon az ítélkezési folyamatban nem hivatásos bírák, ülnökök is részt vesznek. Az ülnöknek az ítélkezésben a bíróval azonos jogai és kötelezettségei vannak. § Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. §

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A Budapest területén működő járásbíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. Olyan járásbíróság esetén, amelynek székhelye nem az illetékességi területén helyezkedik el, az ülnököket az illetékességi terület szerinti megyei képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. §

Ugrás vissza...