Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Központi Statisztikai Hivatal

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. március 26.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Központi Statisztikai Hivatal

Kapcsolat a hivatallal

Központi Statisztikai Hivatal

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Központi Statisztikai Hivatal jogállása és szervezete
A KSH feladat- és hatásköre

A Központi Statisztikai Hivatal jogállása és szervezete

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kormányzati főhivatalként § - azaz a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási szervként link: type="webcompass" target="0" name="2018. évi CXXV. tv. 34. § (1) bek."] - működő központi költségvetési szerv, amely szakmailag független.

A KSH székhelye Budapest.

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök nem sérthetik a KSH szakmai függetlenségét.

A kormányzati igazgatásról szóló CXXV. törvény 262. § (2) bekezdésében foglaltakat a KSH vonatkozásában nem kell alkalmazni.

A KSH elnöke törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható.

A gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a KSH elnöke gyakorolja.

A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet központi költségvetési szerv, amely az alap- és alkalmazott demográfiai kutatást, mint közfeladatot látja el, és amely felett az irányítási jogkört - az alapítás, átalakítás, megszüntetés kivételével - a KSH elnöke gyakorolja.

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár egy teljes kötelespéldánysorra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár, amely felett az irányítási jogkört - az alapítás, átalakítás, megszüntetés kivételével - a KSH elnöke gyakorolja. §

A KSH felügyeletét a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. §

A KSH vezetői az elnök és az elnökhelyettesek. §

A KSH elnökét a miniszterelnök nevezi ki hét évre, amely kinevezés két alkalommal megújítható. A KSH elnökhelyetteseit a KSH elnöke nevezi ki határozatlan időre. §

A KSH feladat- és hatásköre

A KSH ellátja mindazt a feladatot, amelyet törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály a hatáskörébe utal.

A KSH feladatai:

 1. a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében hivatalos statisztikai adatfelvételek teljes statisztikai adat-előállítási folyamatának elvégzése, így különösen adatok felvétele, feldolgozása, közzététele és elemzése,
 2. az Alaptörvény 36. és 37. cikkében foglalt, a bruttó hazai termék számítási módjára vonatkozó módszertan kialakítása, az államadósság alakulásával kapcsolatban rögzített korlátok betartásának mérése, a bruttó hazai termék megállapítása az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján,
 3. a népmozgalmi statisztikák előállítása és közzététele,
 4. a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként törvényben meghatározott módon népszámlálás, illetve mikrocenzus végrehajtása és az ezekből származó adatok közzététele,
 5. a hivatalos statisztikát érintő jogszabályok tervezetének véleményezése,
 6. a törvényben elrendeltek kivételével az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtésekről szóló kormányrendelet tervezet szakmai tartalmának összeállítása, előkészítésében történő részvétel és végrehajtásának figyelemmel kísérése,
 7. a Hivatalos Statisztikai Szolgálat Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjának összeállítása és végrehajtásának ellenőrzése,
 8. az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása Magyarország társadalmi, gazdasági, környezeti és népesedési adatairól,
 9. éves jelentés készítése az Országgyűlés részére a Hivatalos Statisztikai Szolgálat működéséről és a jelentés közzététele,
 10. a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak akkreditációja, akkreditációjuk felülvizsgálata,
 11. a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai hivatalos statisztikai tevékenységének szakmai koordinációja, a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos iránymutatások kiadása, ezek betartásának ellenőrzése és felülvizsgálata,
 12. az egységes, a statisztikai adat-előállítási folyamatban használandó osztályozások kialakítása, számjelek meghatározása és kiadás céljából miniszteri rendelet szakmai tartalmának kialakítása, az előkészítésben való közreműködés és végrehajtásának figyelemmel kísérése,
 13. Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország Helységnévtárának kiadása,
 14. egy teljes kötelespéldánysorra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár üzemeltetése,
 15. népességtudományi kutatóintézet üzemeltetése,
 16. közreműködés a statisztikai szakképzés rendszerének kialakításában, működtetésében,
 17. közreműködés a statisztikai kultúra terjesztésében és fejlesztésében.

A KSH javaslatot tesz a hivatalos statisztikai tevékenységet érintő jogszabályok megalkotására.

A KSH véleményezi a feladatait, valamint a hivatalos statisztikát érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.

A KSH elnöke állandó meghívottként részt vesz a Kormány ülését megelőző döntés-előkészítő fórum ülésén.

A Kormány ülésének a KSH feladatkörét érintő napirendi pontjához a KSH elnökét meg kell hívni. §

Ugrás vissza...