Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Nemzeti Bank

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. március 26.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Magyar Nemzeti Bank

Kapcsolat a hivatallal

Magyar Nemzeti Bank

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Magyar Nemzeti Bank jogállása, függetlensége
Az MNB elsődleges célja
Az MNB szervezete
Az MNB elnöke
Az MNB szervei
A Monetáris Tanács
Az igazgatóság
A Pénzügyi Stabilitási Tanács
A felügyelő bizottság
Az MNB feladatai
Az MNB által a magyarorszag.hu portálon nyújtott szolgáltatások:

A Magyar Nemzeti Bank jogállása, függetlensége

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Központi Bankok Európai Rendszerének, valamint a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének tagja.

Az MNB, valamint szerveinek tagjai a jegybanktörvényben foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasításokat a kormánytól, az Európai Központi Bank kivételével, valamint a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében betöltött tagságából adódó esetek kivételével az Európai Unió intézményeitől, szerveitől és hivatalaitól, a tagállamok kormányaitól vagy bármilyen más szervezettől, illetve politikai párttól. A kormány vagy bármilyen más szervezet tiszteletben tartja ezt az elvet és nem kísérli meg az MNB, valamint szervei tagjainak befolyásolását feladataik ellátása során.

Az MNB a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében betöltött tagságára tekintettel ellátja az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület hatásköréből eredő, MNB-re háruló feladatokat. E feladatok tekintetében nem érvényesül a fent említett utasításkérés és utasításadás tilalma.

Az MNB elnöke az Országgyűlésnek írásbeli és szóbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik. §

Az MNB elsődleges célja

Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.

Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. §

Az MNB szervezete

Az MNB részvénytársasági formában működő jogi személy. Az MNB székhelye Budapest.

Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe nem kell bejegyezni. A részvénytársaság elnevezést az MNB cégnevében nem kell feltüntetni. Az MNB alapító okiratát a részvényes állapítja meg, amelyet be kell mutatni az Országgyűlésnek.

Az MNB részvényei az állam tulajdonában vannak. Az államot mint részvényest az államháztartásért felelős pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) képviseli. Az MNB jegyzett tőkéje 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd forint. §, §

Az MNB elnöke

Az MNB élén elnök áll. § Az elnök rendeletalkotó hatáskörrel rendelkezik, e hatásköre kivételével a Monetáris Tanács elnöke helyettesíti. §

Az MNB elnökének személyére a miniszterelnök tesz javaslatot a köztársasági elnök számára. Az MNB elnök megbízatása hat évre szól. Egy személy legfeljebb két alkalommal lehet az MNB elnöke. §

Az MNB szervei

Az MNB szervei:

 1. a Monetáris Tanács,
 2. a Pénzügyi Stabilitási Tanács,
 3. az igazgatóság és
 4. a felügyelő bizottság.

Az MNB-ben közgyűlés nem működik. §

A Monetáris Tanács

Az MNB legfőbb döntéshozó szerve monetáris kérdésekben a Monetáris Tanács. A Monetáris Tanács szükség esetén bármikor összehívható, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. A Monetáris Tanács legalább öt-, legfeljebb kilenctagú testület. A Monetáris Tanács tagjai megbízatásuk időtartama alatt munkaviszonyban állnak az MNB-vel.

A Monetáris Tanács tagjai:

 1. az MNB elnöke, mint a Monetáris Tanács elnöke;
 2. az MNB alelnökei;
 3. további tagok, akiket hat évre az Országgyűlés választ.

A Monetáris Tanács tagjává az a magyar állampolgár nevezhető ki, illetve választható, aki monetáris, pénzügyi, illetőleg a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti, illetőleg gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik.

A Monetáris Tanács tagjának javasolt személyt az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős bizottsága meghallgatja.

Az MNB elnöke és alelnökei a köztársasági elnök előtt, Monetáris Tanács választott tagjai az Országgyűlés előtt esküt tesznek.

A Monetáris Tanács tagjának megbízatása megszűnik:

 1. a megbízatási időtartam leteltével;
 2. lemondással,
 3. felmentéssel vagy
 4. halállal.

A Monetáris Tanács határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A Monetáris Tanács határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén elnökének, illetve az elnök akadályoztatása esetén elnökhelyettesének szavazata dönt.

A Monetáris Tanács álláspontját a Monetáris Tanács elnöke vagy - akadályoztatása esetén - elnökhelyettese jogosult nyilvánosságra hozni. A Monetáris Tanács évente az első ülésen a jelenlevők egyszerű szótöbbségével megválasztja a Monetáris Tanács elnökhelyettesét. Az elnökhelyettes megbízatásának megszűnése esetén a Monetáris Tanács a soron következő ülésén új elnökhelyettest választ. §

Az igazgatóság

Az igazgatóság felelős a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntéseinek végrehajtásáért, valamint az MNB működésének irányításáért.

Az igazgatóság tagjai:

 1. az MNB elnöke mint az igazgatóság elnöke és
 2. az MNB alelnökei.

Az igazgatóság nevében az elnök jár el. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

 1. a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács által hozott döntések végrehajtásának irányítása,
 2. az MNB számviteli beszámolójának megállapítása, az osztalék fizetéséről való döntés meghozatala, továbbá az üzletvezetésről és az MNB vagyoni helyzetéről szóló, a részvényesnek küldendő jelentés tervezetének jóváhagyása,
 3. az MNB szervezetével és belső irányításával összefüggő kérdések jóváhagyása,
 4. az MNB működésével, illetve feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai tervek és programok - ideértve a fejlesztési és működési költségtervet is - jóváhagyása,
 5. a felügyelőbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az MNB belső ellenőrzési szervezetének irányítása, valamint a belső ellenőrzés tapasztalatainak és tervének megtárgyalása,
 6. a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjával, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjével összefüggő kollektív szerződés-módosítás és
 7. az MNB bankszámlavezetésével § kapcsolatos döntések meghozatala.

A Monetáris Tanács bármely, a hatáskörébe tartozó kérdés eldöntésére felhatalmazhatja az igazgatóságot. Az így meghozott döntéseivel kapcsolatban az igazgatóság beszámol a Monetáris Tanácsnak. Az MNB elnöke bármely, a hatáskörébe tartozó kérdést döntésre az igazgatóság elé terjeszthet.

Az igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt igazgatósági tag szavazata dönt. Az igazgatóság határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak. §

A Pénzügyi Stabilitási Tanács

A Pénzügyi Stabilitási Tanács legalább három, legfeljebb tíztagú testület. A Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjai:

 1. elnökként az MNB elnöke,
 2. az alábbiakban megjelölt feladatokat felügyelő alelnökök, valamint
 3. az MNB elnöke által kijelölt vezetők,

A Pénzügyi Stabilitási Tanács hatáskörébe tartozik a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között az alábbiakban felsorolt feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács e hatáskörében

 1. a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi közvetítőrendszer egészének, illetve a pénzügyi piacoknak a stabilitását,
 2. számba veszi a pénzügyi közvetítőrendszer egészét veszélyeztető kockázati tényezőket,
 3. elemzi azokat az intézmény- vagy terméktípushoz, ezek gyors elterjedéséhez kapcsolódó kockázatokat, amelyek veszélyt jelenthetnek a pénzügyi közvetítőrendszer egészére nézve,
 4. nyomon követi a nemzetközi és az európai piacokon zajló fejleményeket és a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitását veszélyeztető kockázatokat, és a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között dönt a szükséges intézkedésekről,
 5. megtárgyalja a pénzügyi közvetítőrendszer egészét érintő stratégiai, szabályozási, kockázati, kérdéseket és szükség esetén állást foglal,
 6. a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitását fenyegető helyzetben értékeli a rendszerkockázatokat, dönt az azok csökkentése vagy megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről,
 7. szükség szerint napirendre tűzi az Európai Rendszerkockázati Testületnek a pénzügyi közvetítőrendszer egészének szempontjából releváns ajánlásait, állásfoglalásait, kockázati figyelmeztetéseit,
 8. szükség szerint megtárgyalja az Európai Felügyeleti Hatóságok által kiadott ajánlásokat, határozatokat, ideértve az európai pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a nemzeti felügyeleti hatóságoknak címzett, egyedi intézkedések megtételére felszólító határozatokat is, valamint állást foglal az azokból származó feladatokról,
 9. az MNB jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, az MNB felügyeleti körébe tartozó § személyekre és szervezetekre nézve kötelező erővel nem rendelkező ajánlást ad ki,
 10. évente meghatározza az MNB ellenőrzési tevékenységének kiemelt célterületeit,
 11. döntést hoz a külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási intézkedést alkalmazó határozatok tekintetében.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. A Pénzügyi Stabilitási Tanács ülését az elnök hívja össze, vezeti le és tesz javaslatot annak napirendjére. A Pénzügyi Stabilitási Tanács ülésén a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter képviselője, valamint az MNB elnöke által felkért külső meghívottak tárgyalási joggal vesznek részt.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntését a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke, az elnök akadályoztatása esetén az alelnökök közül a Pénzügyi Stabilitási Tanács ügyrendjében kijelölt alelnök írja alá.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

Az MNB elnöke rendeletében meghatározza azt az MNB által alkalmazott, az MNB szervezeti és működési szabályzata szerint vezetői hatáskörrel rendelkező személyt vagy az MNB szervét, aki

 1. döntést hoz bizonyos törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai hatálya alá tartozó személyek és szervezetek, valamint tevékenységek feletti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,
 2. bizonyos határozatok kivételével döntést hoz külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban és
 3. döntést hoz a makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács a fenti döntéshozatal során az MNB elnöke rendeletében meghatározottak szerint a hatáskör gyakorlását bármikor magához vonhatja.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács álláspontját az elnök vagy az erre a Pénzügyi Stabilitási Tanács által felhatalmazott tagja jogosult nyilvánosságra hozni. §

A felügyelő bizottság

A felügyelő bizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szerve.

Az MNB belső ellenőrzési szervezete - bizonyos kivételekkel - a felügyelő bizottság, illetőleg a felügyelő bizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az elnök irányítása alá tartozik.

A felügyelő bizottság tagjai:

 1. az Országgyűlés által választott elnöke,
 2. az Országgyűlés által választott további három tag,
 3. a miniszter képviselője és
 4. a miniszter által megbízott szakértő.

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása azon év december 31. napjáig tart, amely évben az Országgyűlés megbízatása megszűnik.

A felügyelő bizottsági tagot az őt megválasztó Országgyűlés, illetőleg az őt megbízó miniszter hívhatja vissza. A felügyelő bizottsági tag az őt megválasztó Országgyűlésnek, illetőleg az őt megbízó miniszternek tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. §

Az MNB feladatai

 1. Az MNB meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát.
 2. Az MNB jogosult hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra. Az MNB által kibocsátott bankjegy és érme - ideértve az emlékbankjegyet és emlékérmét is - Magyarország törvényes fizetőeszköze.
 3. Az MNB a magyar gazdaság külső stabilitásának megőrzése érdekében hivatalos deviza- és aranytartalékot képez, és kezeli azt.
 4. Az MNB a devizatartalék kezelésével és az árfolyampolitika végrehajtásával kapcsolatban devizaműveleteket végez.
 5. Az MNB felvigyázza a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszereket, ennek keretében felvigyázza a rendszer, valamint a központi szerződő fél tevékenységét végző szervezet tevékenységét e rendszerek biztonságos és hatékony működése, továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében. Emellett részt vesz a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszerek kialakításában.
 6. Az MNB feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra.
 7. Az MNB alakítja ki a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitására vonatkozó makroprudenciális politikát, amelynek célja a pénzügyi közvetítőrendszer ellenállóképességének növelése, valamint a pénzügyi közvetítőrendszernek a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítása. Az MNB ennek érdekében az e törvényben meghatározott keretek között feltárja a pénzügyi közvetítőrendszer egészét fenyegető üzleti és gazdasági kockázatokat, elősegíti a rendszerszintű kockázatok kialakulásának megelőzését, valamint a már kialakult rendszerszintű kockázatok csökkentését vagy megszüntetését, továbbá hitelpiaci zavar esetén a hitelezés ösztönzésével, a túlzott hitelkiáramlás esetén annak visszafogásával járul hozzá a közvetítőrendszer gazdaságfinanszírozó funkciójának kiegyensúlyozott megvalósulásához.
 8. Az MNB külön törvényben meghatározott jogkörében szanálási hatóságként jár el.
 9. Az MNB ellátja pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét
  • a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása,
  • a pénzügyi közvetítőrendszer részét képező személyek és szervezetek prudens működésének elősegítése, a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete,
  • az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi szervezetek egyes szektorait fenyegető, nemkívánatos üzleti és gazdasági kockázatok feltárása, a már kialakult egyedi vagy szektoriális kockázatok csökkentése vagy megszüntetése, illetve az egyes pénzügyi szervezetek prudens működésének biztosítása érdekében megelőző intézkedések alkalmazása,
  • a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése céljából.
 10. Az MNB - a Pénzügyi Békéltető Testület útján - ellátja a fogyasztó és számos más törvény hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek között létrejött - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezését.
 11. Az MNB számára feladatot törvény és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletéhez kapcsolódó törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály állapíthat meg. Az MNB törvényben és törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feladatának összhangban kell állnia az MNB-nek az e törvényben meghatározott alapvető feladataival és felelősségével.
 12. Az MNB alapvető feladatai közé nem tartozó feladatok az MNB egyéb feladatai, amelyeket - jogszabályban meghatározottak szerint - csak elsődleges célja és alapvető feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül folytathat.
 13. A szanálási hatóságként ellátott feladatkörök ellátásánál gondoskodni kell a szanálási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységnek az MNB más feladatait ellátó szervezeti egységétől való működési függetlenségről, ideértve azt is, hogy ezen feladatkört kizárólag az MNB elnökének vagy bármelyik alelnökének közvetlen alárendeltségében és irányításában lehet ellátni. §

Az MNB által a magyarorszag.hu portálon nyújtott szolgáltatások:

 1. Fogyasztói kérelem a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához (MNB)
 2. MNB elektronikus ügyintézés kezdeményezése
 3. MNB hitel- és lízingválasztó program
 4. Fogyasztói kérelem a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) indítható fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezéséhez
 5. MNB bankszámlaválasztó program
 6. MNB betét- és megtakarításkereső program
Ugrás vissza...