Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok

Létrehozva: 2011. április 7.
Módosítás: 2011. április 7.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A főváros kétszintű önkormányzata
A fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok feladat- és hatáskörei

A főváros kétszintű önkormányzata

Magyarország fővárosa Budapest, amely 23 kerületre tagozódik. §

Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek. §

Budapest főváros kétszintű önkormányzata a fővárosi és kerületi szintű önkormányzatokból áll. A fővárosi, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok önkormányzati alapjogaikat tekintve egyenlőek, feladat- és hatásköreik egymástól eltérnek.

A fővárosi önkormányzat olyan önkormányzat, amely a települési és a területi önkormányzat feladat- és hatásköreit is elláthatja. A fővárosi önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés. A közgyűlést a főpolgármester képviseli.

A fővárosi közgyűlés tagjai a főpolgármester, a fővárosi kerületek polgármesterei, valamint a fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző kilenc képviselő.

A főváros területe kerületekre, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre tagozódik. Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik.

A fővárosban főpolgármesteri hivatal, a fővárosi kerületben polgármesteri hivatal működik. A főpolgármesteri hivatalt a főjegyző, a kerületi polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A fővárosban és a fővárosi kerületben több aljegyző is kinevezhető. §

A fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok feladat- és hatáskörei

A fővárosi önkormányzat ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak. A fővárosi önkormányzat látja el a főváros egészét, több kerületét, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat.

A fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátják fővárosi önkormányzat hatáskörébe nem tartozó településfejlesztési, valamint településrendezési és településüzemeltetési feladatokat.

A fővárosi önkormányzat feladata különösen:

 1. törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása; forgalomszervezés;
 2. a kerületek határain átnyúló településrendezés, terület- és településfejlesztés;
 3. településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés);
 4. szociális ellátások biztosítása;
 5. állategészségügyi feladatok;
 6. az érintett kerületek véleményének kikérésével közutak, közparkok, közterek elnevezése;
 7. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
 8. fővárosi szintű sport és szabadidősport;
 9. közvilágítás biztosítása, köztemetők fenntartása, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása;
 10. helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása;
 11. távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás;
 12. környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem;
 14. fővárosi helyi adóval kapcsolatos feladatok;
 15. gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok;
 16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása;
 17. a kiemelt kulturális örökség védelme;
 18. a hajléktalan ellátás;
 19. a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.

A kerületi önkormányzat feladata különösen:

 1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
 3. a parkolás-üzemeltetés;
 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;
 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
 8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
 9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 10. óvodai ellátás;
 11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 12. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 13. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 14. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
 15. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
 16. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
 17. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 18. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
 19. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
 20. nemzetiségi ügyek.

A fővárosi önkormányzat megállapodhat a kerületi önkormányzattal, hogy a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörét a kerületi önkormányzat vagy azok társulása látja el. A fővárosi önkormányzat az átadott feladat- és hatáskörök arányában az ellátásukhoz szükséges anyagi eszközöket köteles a kerületi önkormányzatnak, illetve azok társulásának átadni. §

A fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében - a Kormány, valamint a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével - a megalakulását követő egy éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról. §

Ugrás vissza...