Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Állatorvosi Kamara

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 5.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Szervezet bemutatása, célja, hivatása
Szervezet feladatai
Szervezet elérhetősége

Szervezet bemutatása, célja, hivatása

A Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: Kamara) az állatorvosok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat és általános szakmai érdek-képviseleti feladatokat ellátó köztestülete.. §

A Magyar Állatorvosi Kamara kettős szakmai feladatkört lát el, egyrészt bekapcsolódik az állategészségügyi feladatok ellátásába, szervezi és intézi az állatorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, valamint szakmai támogatást nyújt az állatorvosok számára. Államtól átvett közigazgatási, illetve más szakmai feladatként részt vesz bizonyos járványvédelemmel összefüggő szervezési feladatokban, elvégzi a magán-állatorvosok regisztrálását, megalkotja az általános szakmai és etikai szabályokat.

A kamara általános szakmai érdekképviseleti funkcióját gyakorolja, amikor részt vesz az állatorvosok szakmai tevékenységét érintő jogalkotásban, valamint az állatorvos képzés, szakképzés, szakmai továbbképzés követelmény-szintjének kialakításában.

A Magyar Állatorvosi Kamara olyan köztestület, amely demokratikus körülmények között, alulról szerveződve ellát mind általános szakmai érdekképviseleti, mind pedig a szakmai önigazgatás keretében közigazgatási feladatokat. A kamara szervezeti felépítésének kialakítása demokratikus módon, az alulról felfelé történő kiépítés elveit követi.

A Magyar Állatorvosi Kamara jogalanyiságát a területi szervezetek valamint az országos szervezet jogalanyisága testesíti meg, melyek összekapcsolódását a képviseleti elven felépülő szerveződési modell biztosítja. A kamarai feladatok zökkenőmentes ellátását részben a megyei alapon szerveződő területi szervei, részben az országos szervezete gyakorolja az egyes szintek közötti harmonikus együttműködési rendszer keretében.

Szervezet feladatai

A Kamara az állatorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli az állatorvosok általános szakmai érdekeit, valamint elősegíti az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok hivatásukból eredő jogainak érvényesülését, és elősegíti e jogok érvényesülését.

A Kamara véleményezési jogot gyakorol

 1. az állatorvosok szakmai tevékenységét érintő jogszabályok - így különösen a 48. § a)-b) pontja szerinti jogszabályok - megalkotása során,
 2. az állatorvosi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély kiadása során,
 3. a külföldön szerzett állatorvosi diploma honosításával kapcsolatban,
 4. tagjai tekintetében az igazságügyi állatorvos szakértők, valamint a szaktanácsadó, szakértő állatorvosok állatorvosi névjegyzékbe történő felvételével összefüggésben.

A Kamara részt vesz

 1. az állatorvosképző állami fenntartású felsőoktatási intézménnyel együttműködve az állatorvosképzésben, a szakképzésben, véleményezési jogot gyakorol az előbbi képzések és a szakmai továbbképzés követelményeinek meghatározása tekintetében, valamint kialakítja a szakmai továbbképzés követelményszintjét,
 2. az állatorvosi asszisztensek képzésében, továbbképzéseket szervez az állatorvosi asszisztensek számára, amelyről bizonyítványt állít ki,
 3. az állatorvosi diplomához kötött tevékenység végzésével járó, az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos által nyújtott állat-egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében,
 4. felkérésre, tanácskozási joggal a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek és bizottságok munkájában.

A Kamara ellátja

 1. az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok közcélú igénybevételével kapcsolatos kamarai szervezési feladatokat, ennek keretében megállapodik az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) a közcélra igénybe vett állatorvosokat megillető díjazás és a költségtérítés mértékéről,
 2. a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges útlevél kiállításának, kezelésének országos szintű megszervezését, így különösen a szükséges nyomtatványok biztosítását és országos adatbázisban történő nyilvántartását,
 3. a speciális állatorvosi ismeretek megszerzésével összefüggő, az Alapszabályban meghatározott kamarai képzések szervezését, lebonyolítását és a képzés teljesítéséről bizonyítványt állít ki.

A Kamara meghatározza

 1. a kamarai tagokra vonatkozó állatorvos-etikai szabályokat és ellenőrzi azok betartását,
 2. az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos helyettesítésére vonatkozó szakmai irányelveket,
 3. az állatorvosi asszisztensek munkavégzésére vonatkozó szakmai irányelveket,
 4. az állatorvosok kamarai tagságával és állatorvosi tevékenységével összefüggő név- és címhasználatának, továbbá a kamarai bélyegző használatának feltételeit,
 5. az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység gyakorlásának szakmai feltételeire vonatkozó ajánlásokat (szakmai protokoll) és szakmai irányelveket ad ki, továbbá ellenőrzi azok betartását,
 6. az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok kötelező szakmai továbbképzésben való részvételének feltételeit,
 7. az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények önkéntes minősítési rendszerének elveit és követelményrendszerét.

A Kamara

 1. vezeti az állatorvosi és az asszisztensi névjegyzéket, a bennük rögzített adatokból hatósági felkérésére adatokat és statisztikai adatokat szolgáltat,
 2. területi szervezetei nyilvántartást vezetnek az illetékességi területükön engedélyezett állat-egészségügyi intézményekről és az engedélyezett állat-egészségügyi szolgáltatókról,
 3. hatósági eljárást kezdeményez az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet jogosulatlanul folytatók ellen,
 4. egyeztető eljárást folytat le az érintettek kezdeményezésére a Kamara tagjai között az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás szakmai kérdésekben,
 5. etikai eljárást folytat le a Kamara állatorvos-etikai szabályait megszegő tagokkal szemben,
 6. belföldi, valamint külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn,
 7. kitüntetés adományozását kezdeményezi, önállóan díjat alapíthat,
 8. az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni kívánó kamarai tag kérelmére állatorvosi bélyegzőt ad ki,
 9. közreműködik az állat-egészségügyi intézmény létesítésének személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásában, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel egyeztetve gondoskodik azok folyamatos ellenőrzéséről,
 10. engedélyezi az állat-egészségügyi szolgáltatókat (praxisengedély),
 11. közreműködik az állat-egészségügyi szolgáltató személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásában, és gondoskodik azok folyamatos ellenőrzéséről,
 12. ajánlást ad ki az állatorvos által végzett szolgáltatások munkadíjának alsó és felső határára vonatkozóan,
 13. ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.

A Kamara a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el

 1. a kamarai tagfelvétel,
 2. a tagsági jogviszony szüneteltetése,
 3. a praxisengedély kiadása, visszavonása,
 4. az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység szüneteltetése,
 5. az asszisztensi névjegyzékbe történő felvétel,
 6. az asszisztensi tevékenység végzésének szüneteltetése

során. §

Rászoruló tagjait és a rászoruló állatorvostan-hallgatókat esetenként közvetlenül vagy alapítványnak nyújtott támogatás útján segélyezi. Rászoruló tagjainak, illetve eltartottainak szociális segélyt adhat.

Évente kiadja a Mócsy János professzor szellemiségének megőrzését szolgáló Mócsy-emlékérmet, az állatorvosok és az állatorvostan-hallgatók részére további díjakat alapíthat.

Az állatorvoslás területéhez kapcsolódó alábbi tevékenységeket folytat:

 1. tudományos tevékenység, kutató tevékenység,
 2. oktatás, képességfejlesztés, továbbképzés, ismeret-terjesztés, tanácsadás, tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása,
 3. természet-, állat- és környezetvédelem.

A tagok részére az alábbi tevékenységeket, szolgáltatásokat végzi:

 1. kulturális tevékenység szervezése,
 2. sport és szabadidő szolgáltatás,
 3. tagsági viszonyon alapuló egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás.

Évente kiadja az év állatorvosa címet.

Az állatorvostan-hallgatók sportolási és kulturális rendezvényeit esetenként támogatja

Felnőttképzési tevékenységet folytat.

Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara

Szervezet címe: 1078 Budapest, István u. 11. fsz. 1.

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar "H" épület III emelet

Telefonszáma: 1/413-2490

E-mail címe: maok@t-online.hu általános ügyintézés

maok.elnok@t-online.hu elnöki levelezés

maok.fotitkar@t-online.hu főtitkári levelezés

Internet címe: www.maok.hu

Területi, helyi szervek elérhetősége:

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Baranya Megyei Szervezete

Szervezet címe: 7623 Pécs, Megyeri út 24.

Telefonszáma: 72/520-572

E-mail címe: barkavet@gmail.com

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Szervezet címe: 6400 Kiskunhalas, Erdei Ferenc tér 1/b

Telefonszáma: 77/421-323

E-mail címe: maok.bacskiskun@freemail.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Békés Megyei Szervezete

Szervezet címe: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út. 2.

Telefonszáma: 66/454-721

E-mail címe: maokbekes@mail.datanet.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete

Szervezet címe: 3525 Miskolc, Vologda u. 1.

Telefonszáma: 46/500-660

E-mail címe: maokbaz@freemail.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Csongrád Megyei Szervezete

Szervezet címe: 6724 Szeged, Vasas Szent Péter utca 9.

Telefonszáma: 62/551-850

E-mail címe: csmaok@t-email.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete

Szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Homok sor 7.

Telefonszáma: 22/516-401

E-mail címe: titkarsag@alpha-vet.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezete

Szervezet címe: 1149 Budapest, Bartl János u. 11. fsz. 3.

Telefonszáma: 1/555-2414

E-mail címe: bpallatorvos@bpallatorvos.hu

Internet cím: www.bpallatorvos.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

Szervezet címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 10.

Telefonszáma: 96/511-974

E-mail címe: kamara@systo.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Szervezet címe: 4030 Debrecen, Diószegi út 30.

Telefonszáma: 52/526-298

E-mail címe: maokhbm@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Heves Megyei Szervezete

Szervezet címe: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

Telefonszáma: 36/312-388

E-mail címe: fevavet.eger@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete

Szervezet címe: 5000 Szolnok, Bimbó u. 52.

Telefonszáma: 56/230-282

E-mail címe: postmaster@szkamara.t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Szervezet címe: 2800 Tatabánya, Győri út 29.

Telefonszáma: 34/302-958

E-mail címe: info@allatorvoskamara.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Nógrád Megyei Szervezete

Szervezet címe: 3100 Salgótarján, Baglyasi u. 2.

Telefonszáma: 32/441-388

E-mail címe: maoknd@upcmail.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete

Szervezet címe: 2151 Fót, Juhász Gy. u. 36.

Telefonszáma: 30/894-8525

E-mail címe: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu

Internet cím: www.pest-megyei-allatorvos.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Szervezet címe: 4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.

Telefonszáma: 42/598-967

E-mail címe: szszb.aokamara@freemail.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Somogy Megyei Szervezete

Szervezet címe: 7400 Kaposvár Cseri út 18.; 7401 Kaposvár Pf. 126.

Telefonszáma: 82/429-892

E-mail címe: smaok@freemail.hu

Internet cím: www.smaok.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Tolna Megyei Szervezete

Szervezet címe: 7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18.

Telefonszáma: 74/410-751

E-mail címe: tolnakamara@freemail.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Vas Megyei Szervezete

Szervezet címe: 9700 Szombathely, Zanati u. 3.

Telefonszáma: 94/316-744

E-mail címe: vaskamara@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Veszprém Megyei Szervezete

Szervezet címe: 8200 Veszprém, Dózsa György u. 33.

Telefonszáma: 88/424-065

E-mail címe: maokvp@invitel.hu

Szervezet neve: Magyar Állatorvosi Kamara Zala Megyei Szervezete

Szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.

Telefonszáma: 92/311-353

E-mail címe: maok@maokzala.t-online.hu

Ugrás vissza...