Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Szervezet bemutatása, célja, hivatása
Szervezet feladatai
Szervezet elérhetősége

Szervezet bemutatása, célja, hivatása

 1. előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését,
 2. összehangolja a közvetlen önkormányzatokon alapuló területi kereskedelmi és iparkamarák működését, nemzetközi kapcsolatait,
 3. ellásson egyes, központi ügyintézést kívánó, a törvény, kormányrendelet, a területi kamarák, s ennek alapján az alapszabály által feladatkörébe utalt gazdasági közfeladatokat,
 4. ellássa az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos kamarai koordinációs feladatokat,
 5. továbbá országos szinten közvetítő szerepet töltsön be az országos társkamarák, valamint az állami, kormányzati és egyéb szervezetek irányában. (Alapszabály 6.)

Szervezet feladatai

 1. véleményezi az országos szintű gazdasági tárgyú előterjesztések és jogszabályok tervezeteit, a több megye gazdaságát, illetve vállalkozóit érintő ügyekben kapcsolatot tart az országos szervezetekkel, kormányzati szervekkel; ezekben az ügyekben a kamara - a jogszabályok, intézkedések kezdeményezésére, véleményezésére vonatkozóan - a területi kamarák véleményének megismerése és integrálása alapján alakítja ki az álláspontját,
 2. külön törvények rendelkezései szerint részt vesz az országosan működtetett tanácsok és testületek munkájában,
 3. kapcsolatot tart a külföldi kereskedelmi és iparkamarák országos szervezeteivel és azok nemzetközi szervezeteivel, továbbá egyéb nemzetközi szervezetekkel;
 4. összehangolja a területi kereskedelmi és iparkamaráknak a külföldön végzett vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkáját;
 5. megszervezi a magyar gazdasági napokat;
 6. kialakítja és koordinálja a területi kereskedelmi és iparkamaráknál vezetett különböző nyilvántartások egységes rendszerét, a kamarák szakértőinek bevonásával;
 7. ellátja és felügyeli az okmányhitelesítéssel kapcsolatos kamarai feladatok nemzetközi és hazai koordinációját, gondoskodik a nemzetközi kereskedelmi forgalomban előírt egyes dokumentumok láttamozásáról, vis major igazolásokat bocsát ki;
 8. a gazdasági érdekképviseleti szervek bevonásával kidolgozza a valamennyi gazdálkodó szervezetre általánosan érvényes, a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat tartalmazó etikai szabályzatot;
 9. biztosítja a szervezete mellett működő, nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró Állandó Választottbíróság működési feltételeit, küldöttgyűlése útján megválasztja és visszahívja e fórum választottbíróit;
 10. elnöksége útján a területi kereskedelmi és iparkamarák, valamint azok együttműködései javaslatára, a Választottbíróság elnökségével egyetértésben létrehozza és megszüntetheti a megyei és regionális szinten működő választottbírósági tagozatait, a Választottbíróság útján felügyeli e tagozatok működési feltételeinek megfelelőségét, továbbá országosan szervezi és irányítja a választottbíráskodásra vonatkozó tájékoztató-felvilágosító munkát;
 11. eljár azon közfeladatokban, amelyek intézésére törvény vagy kormányrendelet számára felhatalmazást ad;
 12. törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon közreműködik a gazdasággal összefüggő államigazgatási ügyek ellátásában;
 13. vezeti az építőipari kivitelező vállalkozások névjegyzékét, a területi kamarák bevonásával ellenőrzi e tevékenység folytatására való jogosultságot;
 14. közreműködik az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzések szervezeti és tartalmi fejlesztésében, képviseli a kamarai tagszervezetek érdekeit a szakképzés pénzügyi feltételeit biztosító törvények, jogszabályok módosításában;
 15. megállapítja a közfeladatok ellátásához nyújtott költségvetési támogatás területi gazdasági kamarák közötti elosztásának elveit;
 16. kidolgozza a kamarák részére átadott közfeladatok egységes eljárás keretében történő ellátásához szükséges önkormányzati szabályzatot;
 17. a területi kamarák számára beszerzi a választási névjegyzék összeállításához szükséges adatokat;
 18. megállapítja a tagdíjra vonatkozó általános szabályokat. (Alapszabály 22.)

A kamarának a területi kereskedelmi és iparkamarák által megállapított további feladatai:

 1. évente legalább egyszer megszervezi a kormányzat képviselői és a kibővített küldöttgyűlés közötti konzultációt;
 2. betölti a közvetítő szerepet a Magyar Agrárkamara, valamint az állami, kormányzati és egyéb országos szervezetek irányában;
 3. a kamarai javaslatok, vélemények, tájékoztatások megalapozottsága érdekében - a statisztikai törvény rendelkezéseinek megfelelően - tagjain keresztül adatokat gyűjt, és az adatok alapján a gazdasági folyamatokról elemzéseket készít és hoz nyilvánosságra;
 4. a területi kamarák indítványa alapján, velük egyeztetve kezdeményezi a vállalkozás jogának és a gazdasági verseny szabadságának érvényesülését, a piacgazdaság működését akadályozó vagy korlátozó jogszabályok, intézkedések módosítását vagy hatályon kívül helyezését, illetve az ilyen körülmények megváltoztatásához szükséges jogszabályok, intézkedések meghozatalát;
 5. ellátja a gazdasági infrastruktúra fejlesztésével, a műszaki fejlesztéssel és az innovációs célok megvalósításával, a szakképzésben való közreműködéssel valamint a szabványosítással, a minőségüggyel és az iparjogvédelemmel, az egyes elkülönített állami pénzalapok és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntések előkészítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat;
 6. ellátja az európai uniós tagságból eredő tájékoztatással, képzéssel, különösen a pályázati útmutatók kiadásával, a pályázati lehetőségekről és feltételekről, és az egyes szakmákat érintő közösségi jogszabályokról, a közösségi intézmények egyéb aktusairól és az Európai Bizottság döntéseiről adandó tájékoztatással kapcsolatos koordinációs feladatokat;
 7. a kamarai közfeladatok ellátása, valamint a választási névjegyzék összeállíthatósága érdekében országos nyilvántartást vezet a területi kamaráknál választójoggal, illetve tagsági jogviszonnyal rendelkező, egyéni és társas vállalkozásokról, az MKIK Adatvédelmi Szabályzatában (önkormányzati szabályzat megállapítja a nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat;
 8. koordinálja a területi kereskedelmi és iparkamarák képzési, szakképzési tevékenységét, ezekkel kapcsolatban egységes módszereket dolgoz ki a területi kamarák számára;
 9. a területi kamarák oktatási, képzési munkájának segítésére, a megfelelő szakmai háttér biztosítására és koordinálására képzési (módszertani) központot alakít ki és működtet;
 10. koordinálja és fejleszti a területi kamarák e-business szolgáltatásait, országos rendszereket alakít ki és működtet;
 11. a vállalkozások minőségfejlesztési törekvéseinek elősegítésére, országos tanúsító védjegyrendszert vezet be és működtet;
 12. a békéltető testületek működésének elősegítése, a tevékenységükkel összefüggő szakmai kérdések egyeztetése, megvitatása érdekében a testületek elnökeiből álló fórumot működtet;
 13. kamarai képviseleteket és vegyes kamarákat működtet külföldön; és együttműködik a külföldön tevékenykedő szakirányú kormányzati szervekkel;
 14. tájékoztatást ad tagjainak, illetve tagjai érdekében másoknak a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak tevékenységét érintő gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, előmozdítja az üzletfelek megtalálását, a gazdasági együttműködés fejlődését;
 15. az ország dokumentációs rendszer keretében külföldi országokra vonatkozó gazdasági, kereskedelmi, vám- és kereskedelem-technikai információkat gyűjt, rendszerez és bocsát tagjai rendelkezésére;
 16. a szükséges javaslatok megtételével és tájékoztatások megadásával - törvényi rendelkezések alapján - közreműködik a gazdaság fejlesztésével kapcsolatos feladataival összefüggő célokat szolgáló elkülönített állami pénzalapok hatékony felhasználásában;
 17. nemzetközi kereskedelmi jogi tanácsadást biztosít;
 18. közreműködik a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggő minőségvédelmi, dömping-, piacvédelmi ügyek intézésében.
 19. a Kárbiztosok Testülete által ellátja a külkereskedelmi szállítmánykárok, minőségi viták rendezését (kárbecslés, áru szakértés),
 20. összeállítja és közreadja a kereskedelmi szokványokat, kereskedelem technikai szolgáltatásokat dolgoz ki,
 21. országosan egységes kamarai szolgáltatások nyújtására vonatkozó módszereket dolgoz ki és ilyen szolgáltatásokat működtet,
 22. kidolgozza az MKIK és a területi kamarák vezető tisztségviselőire, továbbá a kamarai testületekben választott tisztséget viselő személyekre vonatkozó etikai szabályokat. (Alapszabály 23.)

Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

Telefonszáma: 1/474-5105

E-mail címe: mkik@mkik.hu

Internet címe: www.mkik.hu

Területi, helyi szervek elérhetősége:

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: 76/501-500

E-mail címe: bkmkik@mail.datanet.hu

Internet címe: www.bkmkik.hu

Szervezet neve: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

Telefonszáma: 66/324-976

E-mail címe: bmkik@bmkik.hu

Internet címe: www.bmkik.hu

Szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: 46/501-090

E-mail címe: bokik@bokik.hu

Internet címe: www.bokik.hu

Szervezet neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: 1/488-2110

E-mail címe: ugyfelszolgalat@bkik.hu

Internet címe: www.bkik.hu

Szervezet neve: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: 62/554-250

E-mail címe: info@csmkik.hu

Internet címe: www.csmkik.hu

Szervezet neve: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.

Telefonszáma: 25/502-060

E-mail címe: dkik@dkik.hu

Internet címe: www.dkik.hu

Szervezet neve: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: 22/510-310

E-mail címe: fmkik@fmkik.hu

Internet címe: www.fmkik.hu

Szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: Győr, Szent István u. 10/A.

Telefonszáma: 96/520-202

E-mail címe: kamara@gymskik.hu

Internet címe: www.gymskik.hu

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: 52/500-710

E-mail címe: hbkik@hbkik.hu

Internet címe: www.hbkik.hu

Szervezet neve: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: 36/429-612

E-mail címe: hkik@hkik.hu

Internet címe: www.hkik.hu

Szervezet neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: 56/510-610

E-mail címe: kamara@jnszmkik.hu

Internet címe: www.jnszmkik.hu

Szervezet neve: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: 34/513-010

E-mail címe: kemkik@kemkik.hu

Internet címe: www.kemkik.hu

Szervezet neve: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 1.

Telefonszáma: 93/516-670

E-mail címe: nakkik@chello.hu

Internet címe: www.nakkik.hu

Szervezet neve: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszáma: 32/520-860

E-mail címe: nkik@nkik.hu

Internet címe: www.nkik.hu

Szervezet neve: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet

Telefonszáma: 1/317-7666

E-mail címe: titkarsag@pmkik.hu

Internet címe: www.pmkik.hu

Szervezet neve: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszáma: 72/507-150

E-mail címe: pbkik@pbkik.hu

Internet címe: www.pbkik.hu

Szervezet neve: Somogyi Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszáma: 82/501-012

E-mail címe: skik@skik.hu

Internet címe: www.skik.hu

Szervezet neve: Soproni Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 9400 Sopron, Deák tér 14.

Telefonszáma: 99/523-570

E-mail címe: svkik@sopronikamara.hu

Internet címe: www.svkik.hu

Szervezet neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: 42/311-544

E-mail címe: info@szabkam.hu

Internet címe: www.szabkam.hu

Szervezet neve: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. III. em.

Telefonszáma: 74/411-456

E-mail címe: kamara@tmkik.hu

Internet címe: www.tmkik.hu

Szervezet neve: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: 94/506-640

E-mail címe: vmkik@vmkik.hu

Internet címe: www.vmkik.hu

Szervezet neve: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 8200 Veszprém, Budapest út 3.

Telefonszáma: 88/429-008

E-mail címe: vkik@veszpremikamara.hu

Internet címe: www.veszpremikamara.hu

Szervezet neve: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszáma: 92/550-514

E-mail címe: zmkik@zmkik.hu

Internet címe: www.zmkik.hu

Ugrás vissza...