Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Mérnöki Kamara

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Kapcsolat a hivatallal

Magyar Mérnöki Kamara
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Telefon: 1/455-7080 Fax: 1/455-7089 Honlap: http://www.mmk.hu Email: info@mmk.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Szervezet bemutatása, célja, hivatása
Szervezet feladatai
Szervezet elérhetősége

Szervezet bemutatása, célja, hivatása

Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó tervező- és szakértő mérnökök tevékenységének jelentőségét elismerve, a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez szükséges szakmai önigazgatást támogatva alkotta 1996-ban a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szólótörvényt. §

A Fővárosi Bíróság a 2000. július 10-ei, 11 Pk.60142/97/13 számú végzésével az 1997. március 27-én 15. sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Mérnöki Kamarát 1998. január 1-jétől kezdődően a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kht.) 22. § (3) bekezdése alapján közhasznú fokozatú szervezetté átsorolta.

A kamara alapszabálya itt olvasható: http://mmk.hu/?page_id=1666.

Szervezet feladatai

Az országos kamarák országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestületek.

Az országos kamarák a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében az alábbi közfeladatokat látják el:

 1. másodfokon eljárnak a mérnöki, illetve építészeti tevékenység, valamint külön törvény vagy kormányrendelet alapján az egyéb szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésével, az engedély visszavonásával összefüggő ügyekben,
 2. a területi kamarák adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezetik a mérnöki, illetve építészeti tevékenység folytatására jogosultak és egyéb engedélyköteles szakmagyakorlók névjegyzékét, és biztosítják annak nyilvánosságát,
 3. a nemzetközi szakmai előírásokkal összhangban lévő módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek, kamarai szabályzatok (etikai kódex, versenyszabályzat) kidolgozásával és közreadásával elősegítik a mérnöki tevékenység fejlődését,
 4. véleményezik a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési célokat és azok tartalmát, a képesítési követelményeket, továbbá - az adott felsőoktatási intézménnyel való kölcsönös megállapodás alapján - részt vesznek ezek végrehajtásában,
 5. közreműködnek a - szakmai illetékességüket érintő - műszaki szabályozási, szabványosítási, akkreditálási és minőségügyi tevékenységben,
 6. közreműködnek a mérnöki tervezői, illetve szakértői tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kialakításában, és elősegítik annak alkalmazását,
 7. kidolgozzák tájékoztatásul a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabását a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeivel együtt,
 8. szervezik a fiatal mérnökök szakmai gyakorlati képzését, elősegítve az önálló tevékenységre, a szakmai jogosultság megszerzésére való felkészülésüket,
 9. a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara a tevékenységüket kölcsönösen érintő ügyekben és tagjaik érdekében együttműködnek egymással, valamint más szakmai, illetve gazdasági kamarákkal,
 10. jogosultak - a kamarai tagsághoz szükséges - olyan felsőfokú szakképesítések elfogadására, amelyek jogszabályban nem meghatározottak, illetve amelyek szakiránya honosítási vagy szakképesítési elismerési eljárással nem határozhatók meg egyértelműen,
 11. az elvek és feltételek országosan egységes és következetes értelmezése, illetve alkalmazása érdekében szabályzatot dolgoznak ki minden olyan ügykörre, eljárásra, amelynek tekintetében jogszabály a kamarák tisztségviselői vagy testületei számára mérlegelési jogkört állapít meg,
 12. ellátja a jogosultsági vizsgával, valamint a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos, külön jogszabály szerinti feladatokat,
 13. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. §

Az országos kamara képviseli a mérnöki tevékenység érdekeit. Ennek keretében:

 1. elősegíti a mérnöki tevékenység társadalmi elismertségének javítását,
 2. figyelemmel kíséri és értékeli a különböző vállalkozási és szervezeti formák működését,
 3. képviseli tagjainak a szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatos érdekeit,
 4. tájékoztatja a mérnököket az aktuális szakmai kérdésekről, a pályázatokról, az ösztöndíjakról, a szabad állásokról,
 5. együttműködik a mérnöki tevékenységet érintő kérdésekben a parlamenti és kormányszervekkel, kapcsolatot tartanak más országok szakmai szervezeteivel,
 6. szakmai kérdésekben együttműködik a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel,
 7. véleményezi a mérnökök szakmai tevékenységét és anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló jogszabályok tervezeteit,
 8. véleményezi a külföldi diplomák honosítását,
 9. figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tevékenységi körüket érintő országos jelentőségű versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását, továbbá külön jogszabályok szerint részt vesz azokban, szükség esetén az eljárásra jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez;
 10. nemzetközi mérnöki, illetve építész szervezetekben képviselik a Magyar Mérnöki Kamarát, illetve a Magyar Építész Kamarát. §

A kamara a mérnökök szakmai érdekképviselete, érdekérvényesítése és érdekvédelme, a társadalom számára pedig a jó minőségű mérnöki szolgáltatások biztosítása céljából a Kamara tagjai számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 1. ügyel arra, hogy a mérnöki munkában érvényesüljenek a szakmai, etikai, gazdasági, környezetvédelmi és kulturális követelmények,
 2. a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében őrködik a szakmaiság érvényesülésén,
 3. állást foglal az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére, illetve saját tagjainak és szervezeteinek javaslatára a kompetenciájába tartozó közérdekű kérdésekben, kinyilvánítja szakmai véleményét,
 4. figyelemmel kíséri a mérnökök társadalmi helyzetét, anyagi és erkölcsi elismerését és javaslatokat dolgoz ki a tagok társadalmi helyzetének javítására,
 5. erősíti a magyar mérnökök versenyképességét,
 6. támogatja a szerzői jogok védelmét,
 7. támogatja a műszaki tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenységet,
 8. tudományos programokat és konferenciákat szervez,
 9. szakmai segédletek, módszertani útmutatók, irányelvek kiadásával, szabványok kidolgozásával segíti tagjai munkáját. (Alapszabály 3.2.)

A kamarák szakterületeit érintő - jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló - előterjesztések esetében az illetékes kamarának véleményezési és az arra jogosultnál kezdeményezési joga van.

Az országos kamara önigazgatási feladatkörében:

 1. megalkotja - a jogszabályok keretei között - az országos alapszabályt,
 2. megalkotja az etikai-fegyelmi szabályzatot,
 3. másodfokon etikai-fegyelmi eljárást folytat le,
 4. mérnöki tevékenységgükkel kapcsolatban tagjainak egyéb, általános szakmai szolgáltatásokat nyújt. §

Az országos kamarák a bírósági nyilvántartásba vételükkel jönnek létre, az alapszabály elfogadásának napjára visszaható hatállyal. §

A területi kamarák az országos kamarák létrejöttével válnak azok tagjaivá. §

[N1] Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Magyar Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. (Angyal irodaház, II. emelet)

Telefonszáma: 1/455-7080

Fax száma: 1/455-7089

E-mail címe: info@mmk.hu

Internet címe: www.mmk.hu

 

Területi, helyi szervek elérhetősége:

Szervezet neve: Baranya Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. fszt. c/4

Telefonszáma: 72/503-650/3830

72/211-026

Fax száma: 72/211-026

E-mail címe: banhegyi@pmmk.pte.hu

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. II. 8.

Telefonszáma: 76/418-020

76/506-439

Fax száma: 76/418-020

E-mail címe: postmaster@bkmernok.t-online.hu

Szervezet neve: Békés Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. I/15

Telefonszáma: 66/441-448

Fax száma: 66/441-448

E-mail címe: bmmk@mail.globonet.hu

Szervezet neve: Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 3525 Miskolc, Kossuth u. 11

Telefonszáma: 46/505-483

Fax száma: 46/505-484

E-mail címe: bomek@t-online.hu

 

Szervezet neve: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Telefonszáma: 1/455-7080

Fax száma: 1/455-7089

E-mail címe: info@bpmk.hu

Internet címe: www.bpmk.hu

Szervezet neve: Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 6720. Szeged, Arany János u. 7. I.em. 115.

Telefonszáma: 62/555-142

Fax száma: 62/424-122

E-mail címe: csmi_mern_kam@invitel.hu

Internet címe: www.csmi-mernoki-kamara.hu

Szervezet neve: Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.

Telefonszáma: 22/506-262

Fax száma: 22/506-263

E-mail címe: kamara@geo.info.hu

Szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 9023 Győr, Csaba u. 16.

Telefonszáma: 96/335-591

96/524 580

Fax száma: 96/335-591

E-mail címe: info@mernokkamara-gyor.hu

Internet címe: www.mernokkamara-gyor.hu

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 4025 Debrecen, Arany J. u. 45.

Telefonszáma: 52/530-343

Fax száma: 52/435-794

E-mail címe: hbmmernokik@debrecen.com

Internet címe: www.hbmmk.hu

Szervezet neve: Heves Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 3300. Eger, Céhmesterek udvara 5.

Telefonszáma: 36/435-794

Fax száma: 36/435-794

E-mail címe: hmkamara@actel.hu

Internet címe: www.hmkamara.hu

Szervezet neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. 2. em. 212.

Telefonszáma: 56/410-204

Fax száma: 56/410-204

E-mail címe: mernokikamara@szmmk.hu

Internet címe: www.szmmk.hu

Szervezet neve: Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.

Telefonszáma: 34/311-950

E-mail címe: takacs@mtesz.hu

Szervezet neve: Nógrád Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.

Telefonszáma: 32/423-253

Fax száma: 32/423-253

E-mail címe: nmmk@nmmk.hu

Internet címe: www.nmmk.hu

Szervezet neve: Somogy Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A.

Telefonszáma: 82/410-657

Fax száma: 82/410-657

E-mail címe: smmk@smek.t-online.hu

Szervezet neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 14.

Telefonszáma: 42/504-268

Fax száma: 42/504-268

E-mail címe: mernoki.kamara@t-online.hu

Szervezet neve: Tolna Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 7100 Szekszárd, Arany János u. 17-21.

Telefonszáma: 74/412-361

Fax száma: 74/412-361

E-mail címe: tmmk@terrasoft.hu

Internet címe: www.tmmk.hu

Szervezet neve: Vas Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 14.

Telefonszáma: 94/342-120

Fax száma: 94/312-461

E-mail címe: info@vasimmk.hu

Internet címe: www.vasimmk.hu

 

Szervezet neve: Veszprém Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 14.

Telefonszáma: 94/342-120

Fax száma: 94/312-461

E-mail címe: info@vasimmk.hu

Internet címe: www.vasimmk.hu

Szervezet neve: Zala Megyei Mérnöki Kamara

Szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12.

Telefonszáma: 92/347-105

Fax száma: 92/347-105

E-mail címe: zmmkam@zmmk.axelero.net

Ugrás vissza...