Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Nemzetközi Kereskedelmi Kamara

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Kapcsolat a hivatallal

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8
Telefon: 1/474-0043 Honlap: http://www.icc.co.hu Email: bherter@icc.co.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Szervezet bemutatása, célja, hivatása
Szervezet feladatai
Szervezet elérhetősége

Szervezet bemutatása, célja, hivatása

Az ICC Hungary, a párizsi központú International Chamber of Commerce (a továbbiakban ICC), közép-európai térségben elsőként létrehozott nemzeti bizottsága. Az ICC Hungary közhasznú egyesület, tagszervezeteinek száma jelenleg 58, tagjai országos szervezetek, kamarák, szövetségek, nagyvállalatok, bankok, egyéni ügyvédi irodák, vállalkozások.

Az ICC, a világ üzleti szervezete, amely több mint 130 ország több ezer üzleti vállalkozását képviseli, 1920 óta háromévente hívja össze Világkongresszusát. Magyarország az ICC 33. Világkongresszusának volt a házigazdája, amelyet 2000. május 3-5. között tartottak Budapesten.

Az ICC HUNGARY egyesület célja az, hogy a magyar gazdaság szereplői a világkereskedelem aktív részeseivé válhassanak és megfelelően artikulálhassák érdekeiket a nemzetközi kereskedelemben naponta használt szabályok megalkotásában.

Szervezet feladatai

A szervezet az alábbi szakmai bizottságokból áll:

Az üzleti élet önszabályozó szerepének kialakítására törekszik a megvesztegetés és csalás kiküszöbölése érdekében.

Kidolgozás alatt áll a korrupció elleni fellépés nemzetközi konvenciója.

A bizottság alapvető feladata, hogy ismertté tegye Magyarországon az ICC Választottbíróságának működését, gyakorlatát és általában segítséget nyújtson a magyar gazdálkodó szervezeteknek külföldi felekkel keletkező jogvitáik rendezésében, ha azok választottbírósági fórum elé kerülnek. A magyar választottbírósági tevékenység elismerését jelenti az a tény, hogy az ICC évente mintegy három-négy magyar választottbíró jelölésére kér javaslatot a Magyar Nemzeti Bizottságtól. Ezek a választottbírók (egyes)bíróként vagy elnökként járnak el az ICC-nél lefolytatott ügyekben.

Feladata továbbá a bizottságnak, hogy a nemzetközi kereskedelmi jogviták rendezését a választottbírósági rendezés mellett a mediáció és más ADR - alternatív vitamegoldási móddal elősegítse. A bizottság részt vesz az ICC különböző szabályzatainak (ADR, szakértői, kisperértékű VB ügyek) kidolgozásában.

A Bizottság feladata a hazai banktechnikai szakértők véleményének, kezdeményezéseinek megvitatása és továbbítása az ICC Banktechnikai Bizottságának, a hazai bankok banktechnikai szakembereinek tájékoztatása az ICC Banktechnikai Bizottságának ajánlásairól. Vizsgálja az eUCP alkalmazását, az elektronikus okmányokra vonatkozó szabályokat és megkezdi a UCP500 (Az okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok és szokványok) revízióját.

Az üzleti élet szerepét próbálja meg definiálni a társadalom szociális elvárásainak még megfelelni képes, de ugyanakkor versenyképes piacgazdaság viszonyai között.

Feladata és célja, hogy hozzájáruljon a nemzetközi kereskedelmi szokványok, az Incoterms 2000 és ICC mintaszerződések minél szélesebb körű hazai terjesztéséhez.

A bizottság munkáját két főirány határozza meg: egyrészt országunk, jogrendszerünk, korszerűsített versenyjogunk és erre épülő versenyjogi gyakorlatunk minél szélesebb körű nemzetközi megismertetése, másrészt a résztvevő országok jogának és gyakorlatának megismerésére irányuló lehetőségeink kiszélesítése, a birtokunkba kerülő ismeretek, értesülések továbbítása az érdeklődő szakmai és vállalkozói körökhöz. A bizottság arra törekszik, hogy olyan vállalkozásbarát versenyelveket és eljárási megoldási típusokat, üzleti távlatokat fogalmazzon meg, amelyek szemléletet formálhatnak a versenyjogukat éppen megalkotó vagy azt felülvizsgáló, főleg kelet-közép-európai országok számára.

A Bizottság a vámeljárások és vámpolitika gátjainak felszámolásával kíván a nemzetközi kereskedelem fejlesztéséhez hozzájárulni.

Elsődleges célja a távközlés, az információtechnika területén a nemzetközi standardok bevezetésének elősegítése, részvétel az internetes kereskedelemmel foglalkozó szabályok magyarországi implementációjában. Ezen belül figyelemmel kíséri és a nemzetközi gyakorlat alapján segíti a hazai elektronikus üzletviteli szabályozás és elektronikus számlázás kialakítását. Feladata tulajdonképpen négypólusú: a környezet megismerése, a magyarországi helyzet feltárása, a kialakult szokványok összegyűjtése és javaslattevés a kormánynak.

A bizottság feladata, hogy fejlessze és elősegítse a környezetirányítási rendszereket (ISO 1400, EMAS), melyek önkéntes üzleti alapon kialakított és önszabályozó megoldást jelentenek. A bizottság képviseli az üzleti szféra álláspontját olyan fontos politikai kérdésben, mint a fenntartható fejlődés és támogatja a BASF (Business Action for Sustainable Development) kezdeményezést.

A bizottság feladata hogy, az ICC állásfoglalása alapján hatással legyen a pénzügyi szolgáltatások és a biztosítás liberalizálására a WTO multilaterális megbeszélésein.

A bizottság, amely magába foglalja és képviseli a biztosítók és a biztosítási alkuszok mellett a biztosítotti oldalt képviselő szervezeteket is, arra törekszik, hogy mintegy a híd szerepét betöltve közreműködjék a biztosítási szolgáltatók és piacaik közötti együttműködés javításában, a biztosítás intézményének propagálásában, az ezzel kapcsolatos igények szakszerű megfogalmazásában és a biztosítási kultúra színvonalának növelésében.

Aktívan közreműködik a hatályos szellemi alkotásokkal kapcsolatos törvények az Európai Unió jogával összefüggő harmonizációs munkában, folytatja az utánzás, hamisítás, védjegybitorlás témaköreivel kapcsolatos aktuális problémák feltárását és közreműködik azok megoldásában. Foglalkozik továbbá a domain nevek területén előforduló védjegy-jogsértésekkel.

A bizottság a szakmai önszabályozás ösztönzésével segíti elő a marketing területén a magas színvonalú etikai normák érvényesülését az üzleti életben. A bizottság dolgozza ki a marketing tevékenységet és a fogyasztóvédelmet érintő különböző kormányzati indítványokra vonatkozó hivatalos állásfoglalásokat is. Feladata továbbá, hogy a magánszektor által folytatott marketing gyakorlatot nemzetközi szinten összhangba hozza. A bizottság folyamatosan tanulmányozza az új média- és marketingtechnikákat, így tudja biztosítani, hogy az ICC kódexei állandóan naprakészek legyenek.

Folyamatosan figyelemmel kíséri az ENSZ-nek és illetékes ügynökségeinek, az Európa Tanácsnak, az OECD-nek és az Európai Bizottságnak azokat a tevékenységeit, amelyek a marketingre és a fogyasztói érdekvédelemre hatást gyakorolnak.

A Vállalati Közgazdászok Tanácsadó Testülete - mint az ICC speciális csoportja - feladatául tűzte ki a világgazdasági folyamatok rendszeres elemzését az egyes régiók és országok, valamint a résztvevők által képviselt ágazatok szempontjából.

Ennek során kiemelt figyelmet szentelnek nemcsak a folyamatban levő világgazdasági tendenciák értékelésére, hanem az ebből levonható tapasztalatok alapján megkísérlik felvázolni az előttünk álló trendeket és kilátásokat, valamint konkrét javaslatokat tesznek az ICC tagállamok reakcióira is. Rendszeres konferenciáikon megvitatják a világgazdaság általános fejlődési tendenciáit, valamint az adott időszakban legnagyobb jelentőségű kérdésköröket.

A bizottság fő feladatát abban látja, hogy egyrészt az ICC felé közvetítse a magyar üzleti körök álláspontját azokban az adózással kapcsolatos kérdésekben, amelyek a nemzetközi üzleti világot foglalkoztatják, másrészt, hogy az ICC egyes kérdésekben elfogadott álláspontját közvetítse a magyar törvényalkotók számára.

A bizottság fő célkitűzése, hogy elősegítse egy korrekt, a határon átívelő kereskedelmet és beruházást ösztönző nemzetközi adórendszer kialakítását.

Feladata az adó és számviteli szabályok eltéréseinek felmérése és a két rendszer harmóniájának megteremtése. Foglalkozik továbbá a káros adóelkerülési szabályokkal, az elektronikus kereskedelem adózási kérdéseivel.

A bizottság célkitűzése a nemzetközi kereskedelem és beruházás korlátainak ledöntése annak érdekében, hogy a globális piac kiterjedése a világ üzleti köreinek javát szolgálja és hozzájáruljon az életszínvonal emelkedéséhez.

Kiemelkedő fontosságúnak tartja a nemzetközi kereskedelem fejlődését, ezért támogatja az ICC azon törekvéseit, hogy a WTO újabb fordulójára megfelelő, a nemzetközi kereskedelmet elősegítő javaslatok kerüljenek kidolgozásra. A szegény és a gazdag világ közötti ellentétek áthidalásában fontos eszköznek tekinti a nemzetközi befektetéseket és támogatja olyan megállapodás létrehozását, amely egyrészt növeli a befektetések biztonságát, másrészt módot nyújt a fogadó országok gazdasági érdekeinek érvényesítésére is.

Kiemelt feladatnak tekinti az EU csatlakozással összefüggő szabályozási és egyéb területeken történő felkészülést, ill. az ezzel kapcsolatos tapasztalatok és problémák megvitatását.

Határozottan támogatja az ICC-nek a szállítási módok liberalizációjára vonatkozó ajánlásait a kormányok és kormányközi szervezetek, a WTO felé. Ajánlásokat dolgoz ki a szállítmányozási infrastruktúra fejlesztésére.

Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága

Szervezet címe: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: 1/474-0043

E-mail címe: bherter@icc.co.hu

Internet címe: http://www.icc.co.hu/

Tagsága:

Elsőbbségi tagok:

 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
 2. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ)
 3. Microsoft Magyarország Kft
 4. Nestlé Hungária Kft.

Tagok:

 1. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 2. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 3. BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 5. Budapest Bank Nyrt.
 6. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
 7. Central-European International Bank Ltd. (CIB)
 8. CMS Cameron McKenna LLP Magyarországi Fióktelepe
 9. Deloitte and Touche Rt.
 10. Deutsche Bank Zrt.
 11. Dr. Balog Lajosné ügyvéd, nemzetközi kereskedelmi jogi szakértő
 12. Ernst and Young Kft.
 13. EuroBond Kft.
 14. EUROEXPERT Holding Zrt.
 15. EUROHAND Kereskedelmi és Befektetési Rt.
 16. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 17. Ferencz és Partner Audit Könyvvizsgáló Kft.
 18. Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége
 19. GAZELLA Kiadó Kft.
 20. GONDOLDÓ Kft.
 21. Győr-Sopron-Moson megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 22. Hitelgarancia Zrt.
 23. Joint Venture Szövetség
 24. KDB Bank Zrt.
 25. Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
 26. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 27. Magyar Agrárkamara
 28. Magyar Biztosítók Szövetsége
 29. Magyar Export-Import Bank Zrt.
 30. Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
 31. MKB Bank Zrt.
 32. Magyar Külgazdasági Szövetség
 33. Magyar Vasúti-, Vízi- és Légiközlekedési Szövetség
 34. Magyar Védjegy Egyesület
 35. Magyar Telecom Nyrt.
 36. Messer Hungarogáz Kft.
 37. MGA '96 Magyar Gépjármű Adatszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 38. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
 39. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
 40. Polip Insurance Biztosítási Alkusz Kft.
 41. PricewaterhouseCoopers Informatikai és Tanácsadó Rt.
 42. Raiffeisen Bank Zrt.
 43. S. B. G. and K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák
 44. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
 45. Szakál Róbert dr. Ügyvédi Iroda
 46. Új Filmtrade Bt.
 47. UniCreditbank Hungary Zrt.
 48. UVATERV őt-, Vasúttervező Rt.
 49. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 50. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Ugrás vissza...